Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Email:
Meno, priezvisko a titul:
Adresa:
Telefón:
Uchádzam sa o prijatie na pozíciu:
Nastúpiť môžem:
Názov a adresa organizácie/školy kde pracujem/študujem:
Predchádzajúce zamestnanie, pracovné zaradenie, školy:
Týmto dávam súhlas spoločnosti Elektroconnect s.r.o., Trebišov, kpt.Nálepku 11, 07501 Trebišov na spracovanie mojich osobných údajov poskytnutých prostredníctvom dotazníka, životopisu alebo iným spôsobom, najmä v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, titul, dosiahnuté vzdelanie a prax a kontaktných údajov ako sú telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty (Ďalej len ako "osobné údaje") v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z.

world of
cabling systems

Používaním tejto stránky súhlasíte s Etickým kódexom a ustanovením GDPR